Mateřská škola Jílkova příspěvková organizace

Zápis do MŠ 2020/2021

 

Důležité informace o zápisu najdete níže v jednotlivých dokumentech. Zápis se koná dne 11.5. 2020 od 9 do 18 hodin. (podle potřeby i déle)

 

Jak přihlásit dítě do školky.pdf

 

       Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ dle nařízení MŠMT

Ředitelka Mateřské školy  Jílkova, Praha 6 (dále jen „mateřská škola“) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen v souladu s § 34a odst. 2 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle § 34a odst. 5 školského zákona. Školským obvodem je pro všechny mateřské školy MČ Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny mateřské školy MČ Praha 6 jsou „spádové“. Na základě § 34 odst. 3 školského zákona má dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.

Do mateřských škol zřízených MČ Praha 6 se podle školského zákona přednostně přijímají na volná místa děti s uděleným odkladem povinné školní docházky a děti s povinným předškolním vzděláváním a s trvalým pobytem na území MČ Praha 6, bez ohledu na stanovená kritéria.

 

Počet volných míst pro školní rok 2020/21 : 22

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - školní rok 2020/21:

Děti se přijímají podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

1. trvalý pobyt dítěte

na území MČ Praha 6 přihlášené k trvalému pobytu                                                          50 bodů

na území jiné MČ nebo obce                                                                                               1 bod

 

2. věk dítěte dle narození v období

                     před 01.09.2015                                                                                              35 bodů

od 01.09.2015 do 31.08.2016                                                                                               15 bodů

od 01.09.2016 do 31.08.2017                                                                                               10 bodů

od 01.09.2017 do 31.12.2017                                                                                               5 bodů

                        po 01.01.2018                                                                                               1 bod

 

3. individuální situace dítěte

MŠ navštěvuje sourozenec a bude ji navštěvovat i po 01.09.2020                                     1 bod

 

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ

V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitel/ka školy a bude děti přijímat dle věku od nejstaršího. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a možností mateřské školy.

Možnosti odevzdání žádostí k přijetí:
1/ soukromou datovou schránkou nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem pouze
    dne 11.5.2020 v době od 0:00 – 23:59 hodin

2/ poštou v termínu od 2.5. do 11.5.2020 (více v příručce „Jak přihlásit dítě do mateřské školy“)
3/ v krajním případě osobně dne 11.5.2020 v době od 9,00 do 18,00 hodin v mateřské škole.

 

Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

Při přijetí dítěte do více mateřských škol zákonný zástupce odevzdá Zápisový lístek jen do jedné zvolené MŠ. Současně žadatel vyplní u vedení mateřské školy formulář Zpětvzetí žádostí do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal. Při odevzdání Zápisového lístku dne 18. 5. 2020, v době od 13:00 hod. do 17:00 hodin, obdrží zákonný zástupce Rozhodnutí o přijetí.

Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte je zákonný zástupce povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

V Praze dne 6. 4. 2020                                                 Razítko a podpis ředitele školy……………………….…..